Radio Bercik - Silesia - Slonsko godka, Slonsko muzyka, Slonsko rodzina... Zaproszomy